Wet- en regelgevingOp deze pagina vindt u belangrijke wet- en regelgeving die van toepassing is op het werkgebied van WBE Land van Altena.

Wet- en regelgeving provincie Noord Brabant


De Wet Natuurbeschermingt kent verboden ten aanzien van het doden en opzettelijk verontrusten van dieren. Op grond van in de wet erkende belangen kan hiervan worden afgeweken.

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hebben de Verordening Nartuurbescherming Noord-Brabant vastgesteld op 11 oktober 2016. 

Uitleg Natuurwet
Op 1 januari 2017 is de Nieuwe Natuurwet in werking getreden. Op grond van deze wet zijn verschillende taken en bevoegdheden aan de provincies toebedeeld.

Naast het voorkomen van belangrijke schade aan (landbouw)gewassen, zijn in de wet erkende belangen onder andere de openbare veiligheid en de volksgezondheid.
De provincie kan op drie manieren afwijken van de bescherming van diersoorten:

  • vrijstelling
  • aanwijzing
  • ontheffing

Daarnaast zijn er landelijke vrijstellingen.

Vrijstellingen en aanwijzingen
Een landelijke vrijstelling geldt voor het doden van erkende schadeveroorzakers van landbouwgewassen, zoals de mol, houtduif en konijn. Een provinciale vrijstelling geldt voor het opzettelijk verontrusten van bijvoorbeeld de brandgans, ekster en fazant. Woelratten mogen worden gedood, verwond en gevangen.

Uitzonderingen
Het opzettelijk verontrusten geldt niet voor ganzen in foerageergebieden tussen 1 oktober en 1 april. Deze foerageergebieden zijn/worden door Gedeputeerde Staten aangewezen op grond van het Advies Brabants ganzenbeleid.

Bestrijding
Voor een beperkt aantal diersoorten heeft de provincie personen aangewezen die schadesoorten bestrijden, zoals de provinciale muskusrattenbestrijders voor muskusrat en beverrat. De aanwijzing geldt ook voor jachtaktehouders voor diersoorten als het damhert.

Ontheffingen
In alle andere situaties mogen schadeveroorzakende dieren uitsluitend opzettelijk worden verontrust of gedood op basis van een ontheffing. In het faunabeheerplan 2017-2023 heeft de provincie op voorhand ontheffing verleend aan de Faunabeheereenheid voor diersoorten als de grauwe gans, de haas en de holenduif. Ook is ontheffing op voorhand verleend voor het ree.

Periode en plaats
Deze ontheffingen gelden voor bepaalde werkgebieden van wildbeheereenheden, bepaalde (landbouw)gewassen en bepaalde perioden. Bij de Faunabeheereenheid kan 24 uur voor een bestrijdingsactie een machtiging worden aangevraagd voor het gebruik van deze ontheffingen op voorhand.

Aanvullende ontheffing
In andere werkgebieden en voor overige diersoorten dient een aanvullende ontheffing te worden aangevraagd.
Dit kan via het digitale Schade Registratie Systeem. (SRS)

Ontheffingsbesluiten
De besluiten van GS op ontheffingsaanvragen zijn hier te downloaden.Overige documentenBesluit  Overwinterende Grauwe gans 2017-2024

Besluit Grauwe gans mei 2019


Opdracht bestrijding van bepaalde invasieve exoten en verwilderde dieren

Extra nieuwsbericht FBE mei 2019 betreffende maatregelen afschot
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.