Regels vuurwapenbezit

 

Wapen- en munitiebezit is een uitzonderingspositie

De Nederlandse wapenwetgeving is net als in de ons omringende landen streng. Onze wetgeving heeft tot doel het legale bezit van wapens en munitie te beheersen en te controleren en natuurlijk om illegaal wapenbezit tegen te gaan.

Bij de uitoefening van de jacht worden ondermeer vuurwapens gebruikt met wettelijke voorgeschreven specificaties. Afhankelijk van de te bejagen diersoort wordt andere typen en kalibers vuurwapens gebruikt. Daarbij is trefkans bij kleinwild en het "dodend" vermogen (o.m. energie van de kogel op 100m) bij grofwild van primair belang. Het vuurwapenbezit en het recht te mogen jagen wordt landelijk gereguleerd via de Wet Faunabeheer, de Wet Wapens en Munitie en de milieuwetgeving. Het document waarmee legaal bezit wordt aangetoond is de door de regionale politie af te geven jachtakte (faunabeheer), Bijzonder verlof (sportschutters) en het Europees vuurwapenpaspoort (t.b.v. grensoverschrijdend transport tussen lidstaten van de Europese unie).
Aan de verleende bevoegdheid om over vuurwapens te beschikken zijn strenge eisen verbonden, die periodiek door de overheid (politie) worden gecontroleerd.

Wapencontrole
Conform de wet dient er bij iedere wapenverlof- en jachtaktehouder jaarlijks een controle plaats te vinden aan huis. De meeste politie korpsen lukte het echter niet om alle verlof- en aktehouder jaarlijks te controleren, zo bleek onlangs uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De politie controleert op dit momenteel intensiever. De KNJV is van mening dat dit een goede zaak is. De meeste jagers hebben hun zaken goed op orde en dit beeld mag ook zo naar buiten toe blijken. Af en toe blijkt dat nog niet iedereen volledig aan de gestelde eisen voldoet. We willen u daarom graag nogmaals informatie geven over juist opbergen van wapens en munitie.


Voorhanden hebben Vuurwapen
Een geweer is een vuurwapen in de zin van de wet. Als dit geweer op uw jachtakte staat vermeld, dan mag u het thuis bewaren, evenals de bijbehorende toegestane munitie. Dit bewaren (voorhanden hebben) dient te geschieden in een goed afgesloten wapenkast. De munitie moet gescheiden van het vuurwapen, bijvoorbeeld in een ander afsluitbaar gedeelte van de wapenkast, worden bewaard. In de Wet Wapens en Munitie is voorgeschreven dat "het wapen en de bijbehorende munitie worden bewaard in afzonderlijke, deugdelijk afgesloten en voor onbevoegden niet gemakkelijk bereikbare bergplaatsen” Onder onbevoegden worden ook huisgenoten verstaan. Het is dus niet toegestaan dat de echtgeno(o)t(e) weet waar de sleutel van de wapenkast is. In de circulaire Wapens en Munitie 2005 wordt onder punt 8 aangegeven dat als deugdelijke bergplaats voor wapens en/of munitie uitsluitend wordt aangemerkt: een speciaal voor de opslag van wapens vervaardigde wapenkast/wapenkluis of een andere kluis die qua uitvoering en inbraakwerendheid daarmee gelijkgesteld kan worden. De kluis moet deugdelijk zijn verankerd in de vloer of muur van het gebouw tenzij de kluis van dusdanig gewicht is dat het zo goed als uitgesloten is dat de kluis bij een inbraak kan worden meegenomen.

De houder van een jachtakte dient bij verhuizing de jachtakte onverwijld ter wijziging aan te bieden aan de korpschef van zijn (nieuwe) woonplaats en de verhuizing kenbaar te maken bij de korpschef van politie van zijn vorige woonplaats. 

Geen munitie in huis van een kaliber die u niet op uw akte heeft staan
Het komt nogal eens voor dat men een wapen verkoopt, zoals een.22, omdat deze niet meer gebruikt wordt. Als u dan vervolgens geen wapen met het kaliber.22 op uw akte heeft staan, mag u ook geen munitie van dit kaliber meer in huis hebben.

Maximaal 10.000 patronen in huis
U mag maximaal 10.000 patronen in huis hebben. De meeste jagers hebben niet dit soort grote aantallen in huis maar wanneer het gescheiden opbergen van het wapen en munitie hiermee problematisch wordt raden wij aan een aparte kluis voor de munitie aan te schaffen. Hiermee verkrijgt u ook een beter overzicht van wat u in huis hebt en komt u bij een thuiscontrole niet voor verassingen te staan.

Het wapen direct weer in de kluis na de jacht
Het gebeurt nogal eens dat men het wapen na de jacht niet direct opbergt in de kluis. De redenen zijn hiervoor dat men het wapen schoon wil maken, ‘s avonds laat de overige huisgenoten niet wilt storen etc.

Als u dan het wapen vergeet op te bergen bestaat er een kans dat u een thuiscontrole krijgt of dat het wapen bij een inbraak wordt gestolen. Neem dit risico niet. Helaas moeten wij constateren dat dit in de praktijk wel eens is voorgekomen. 

Wapen als medegebruik op akte
Een wapen die u als medegebruik op de akte heeft staan dient op de dag van de jacht te worden opgehaald en ook diezelfde dag te worden teruggebracht bij degene die het wapen als hoofdhouder op de akte heeft staan. Let op: Het opbergen van een wapen in uw kluis die u als medegebruiker op uw akte heeft staan is niet toegestaan!

Tijdens de controle
Bij de thuiscontrole dient u de wapens uit de kluis te halen en te openen in veilige richting. Als u gebruik maakt van dummiepatronen vertel dit dan van te voren. Sommige agenten weten dit niet en kunnen hiervan schrikken. Gedraag u verder als een goed gastheer en werk glimlachend mee, want daarmee bevordert u de goede naam van de jager. Bedenk dat de controle wordt uitgevoerd om de kwaden aan te kunnen pakken.

Met dank aan WBE Delfland.

 


 De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.