Om voor een afschotvergunning in aanmerking te komen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. WBE Land van Altena heeft de beschikking over een aantal machtigingen op voorhand, waardoor u snel en effectief met de schadebestrijding kan beginnen. Belangrijk zijn de te nemen preventieve maatregelen die de grondgebruiker moet plaatsen. Deze staan vermeld in het besluit, die door de provincie is afgegeven. Via onderstaande links kunt u deze besluiten openen om te weten welke maatregelen er voor welke diersoorten en gewassen gelden.

Extra nieuwsbericht FBE mei 2019 betreffende maatregelen afschot

Besluit overzomerende Grauwe gans 

Faunaschadepreventiekid


Tips schadebestrijding Vos

Hieronder vindt u verdere informatie voor het voorkomen van schade.

Schaderegeling en wildschade

v
oorkoming en bestrijding van Faunaschade

Wanneer diersoorten schade veroorzaken aan gewassen spreekt men van faunaschade. Schade aan gewassen kan in veel gevallen worden beperkt en soms worden voorkomen. Zo zijn er verschillende maatregelen te nemen om schade te beperken. Wanneer er voldoende maatregelen genomen zijn om schade te voorkomen of beperken kan men in aanmerking komen voor schadevergoeding. Hier moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen economische landbouwschade, met de daarbij behorende procedure en de particuliere schade en de daarbij behorende meldingsmogelijkheden.

Wat te doen bij schade

De grondgebruiker is in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het voorkomen en beperken van belangrijke schade. Dit kan hij doen door het treffen van preventieve maatregelen.

Belangrijkste stappen en eisen om in aanmerking te komen voor schadevergoeding

- Oriƫnteer u tijdig op de mogelijke schadeveroorzakers in relatie tot de gewassen in uw teeltplan;
- Zoek met behulp van de postcodezoeker welke ontheffingen op voorhand aan de   Faunabeheereenheid zijn verleend en voor welke periode;

Wanneer er een ontheffing op voorhand wel aanwezig is

- Plaats tenminste twee preventieve maatregelen voor het verjagen van
schadeveroorzakende diersoorten;
- Vraag samen met jachtaktehouder vis de site van SRS een machtiging aan voor het uitvoeren
van de aan de Faunabeheereenheid verleende ontheffing;
- Grondgebruiker dient hiervoor eerst een account aan te maken in het SRS.(Schade registratie Systeem)

Men kan preventieve maatregelen nemen zoals het plaatsen van o.a. poppen of het plaatsten van een gaskanon. Het toepassen van deze middelen is niet altijd toegestaan of effectief.


Formulieren

Aanvraagformulieren aanvullende ontheffingen
De Faunabeheereenheid vraagt op basis van het goedgekeurde faunabeheerplan ontheffing op voorhand aan. Deze ontheffingen kunnen worden ingezet om schade aan de in de Flora en faunawet genoemde belangen te voorkomen.
Dit kunnen ontheffingen zijn voor het verjagen of verontrusten van dieren, het wegnemen van nest- en broedgelegenheden, het vangen en verplaatsen van dieren of in het uiterste geval het doden van dieren.
Voor situaties die niet op basis van een vrijstelling/ aanwijzing of ontheffing op voorhand kunnen worden opgelost dient u aanvullende ontheffing aan te vragen via SRS.


Veelgestelde vragen aan het Faunafonds

Wanneer moet ik een ontheffing aanvragen?

Indien schade (deels) wordt aangericht door diersoorten waarvoor de provincie of faunabeheereenheid (FBE) een ontheffing en/of machtiging voor vrijstelling voor aan verjaging ondersteunend afschot kan worden verleend, dient deze altijd te worden aangevraagd (en gebruikt). Het aanvragen van de ontheffing dient uiterlijk op de dag waarop de schade wordt geconstateerd te gebeuren, maar kan veelal ook op voorhand (bij jaarlijks terugkomende diersoorten/schade) worden aangevraagd. Wordt er geen of te laat een ontheffing aangevraagd komt u niet in aanmerking voor een tegemoetkoming.De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.