Links


 • Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging
 • FRS
 • Faunabeheereenheid
 • Stichting Jachtopleiding Nederland (SJN)
 • Daar jagen wij voor
 • Echt Wild
 • FACE
 • Omgevingsdienst Brabant Noord - De Omgevingsdienst Brabant Noord is een gemeenschappelijke regeling van 18 gemeenten en de Provincie Noord-Brabant. Dat is ook direct het belangrijkste werkgebied van de ODBN. Vanuit kantoren in ’s Hertogenbosch en Cuijk werken zo’n 200 medewerkers dagelijks aan een schone en veilige leefomgeving. De ODBN voert taken uit op het gebied van Vergunningen, Toezicht en handhaving en geeft op deze terreinen advies en werkt aan innovatie en ontwikkeling.
 • Federatie Particulier Grondbezit
 • Stichting Wildaanrijdingen Nederland
 • BIJ12 Faunazaken - Het Faunafonds is een zelfstandig bestuursorgaan, dat ondermeer is belast met het toekennen van tegemoetkomingen in door beschermde diersoorten aangerichte schade.
 • De jagerstaal. - Jagerslatijn. Woordenlijst der nederlandsche jagerstaal.
 • Fauna Beheer Eenheid Noord-Brabant - De Faunabeheereenheid Noord-Brabant is een door de provincie Noord-Brabant op basis van artikel 29 van de Flora en Faunawet erkend samenwerkingsverband van Jachthouders. Dit zijn organisaties en personen die op basis van eigendom, pacht of huur de beschikking hebben over de jachtrechten. De Faunabeheereenheid heeft de taak om schade aan de in de wet genoemde belangen te voorkomen en/of beperken.
 • De Jacht - Alles over jagen: voor jagers, boeren en buitenlui
 • Vereniging Het Ree - De Vereniging Het Reewild is een natuurbeschermingsorganisatie die conform haar doelstelling streeft naar het behoud van duurzame populaties reeën (Capréolus capréolus) en de bevordering van het welzijn van reeën in Nederland. Bejaging van het reewild wordt daarbij gezien als een essentieel instrument bij het actieve beheer van de sterk gegroeide populaties reeën.
 • Vereniging Het Edelhert - De vereniging heeft als belangrijkste doelstelling de bescherming van (de kwaliteit van) het leefgebied van de wilde fauna in Nederland, met name dat van het edelhert en damhert
 • Dutch Wildlife Health Centre - De missie van het Dutch Wildlife Health Centre is het vermeerderen van de kennis over de gezondheid van wilde dieren en het bevorderen van een goed gebruik van deze kennis bij het beleid aangaande de volksgezondheid en de gezondheid van gedomesticeerde en in het wild levende dieren.
 • Nederlandse Vereniging van Jachthoornblazers - Het doel van de vereniging is: Het instandhouden en uitbreiden van jachthoornmuziek. De bekendheid en kennis van het jachthoornblazen te vergroten.
 • Faunaregistratie - Het fauna Schade Registratie Systeem (SRS) is het platform waar elke Nederlander zijn of haar faunaschade kan melden.
 • Jagen.nl - Jagen.nl is dé website met Alles voor de Jacht! Met meer dan 1.500 links onderverdeeld in meer dan 100 rubrieken, actueel jachtnieuws en een jachtagenda.
 • SZN Stichting Zweethonden Nederland - Jaarlijks sneuvelen in ons land meer dan 6.000 stuks grofwild door het verkeer. Heel vaak zijn de dieren op slag dood, maar lang niet altijd. Regelmatig gebeurt het dat het gewonde dier nog kilometers ver weg vlucht. Als het onfortuinlijke dier niet wordt opgespoord kan het soms nog dagenlang op een ellendige manier creperen.
 • SBNL Natuurfonds - SBNL is een organisatie voor particulier en agrarisch natuurbeheer. In de praktijk is het een adviesorgaan én belangenbehartigings- organisatie. Met één doel: het versterken van natuur en landschap.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.